Uvědomujeme si, že dlouhodobý úspěch je možný pouze v případě, kdy společnost svou činnost provozuje v souladu s přírodou a životním prostředím. Z tohoto důvodu neustále modernizujeme naše výrobní závody, a sice snižováním emisí a zvyšováním jejich energetické účinnosti. Přijímáme rovněž opatření zaměřená na zlepšení standardů v hutnickém průmyslu a totéž doporučujeme našim obchodním partnerům. Ochrana životního prostředí je pro nás velmi důležitá a stala se nedílnou součástí strategie naší společnosti.

Zodpovědná recyklace

Jsme vyspělá a zodpovědná firma, máme všechna potřebná povolení k provádění činností spojených s recyklací. Naše starost o životní prostředí byla v roce 2003 potvrzena certifikací systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny naše závody mají ochranná zařízení omezující vypouštění znečišťujících látek do ovzduší a povrchových vod. Působíme v souladu s požadavky nejlepších dostupných technik, které zavádí směrnice Rady 96/61 ES o integrované prevenci a omezování znečištění.

Informační požadavky vyplývající ze zákona o atomovém právu

V souvislosti s činností související s expozicí uvedenou v čl. 4 s 1 bod 10, v souladu s čl. 32c oddíl 2 zákona ze dne 29. listopadu 2000, Atomic Law (Journal of Laws 2001 č. 3 bod 18, ve znění pozdějších předpisů), předseda správní rady Nicromet Sp. z o.o. sp.k., informuje, že na základě provedených dozimetrických měření se uvádí, že za posledních 12 měsíců prováděné činnosti nepředstavovaly zdroj úniku radioaktivních látek do životního prostředí a neměly negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

 

 

czystsze powietrze

Čistší ovzduší

V roce 2011 jsme snížili emise znečišťujících látek do ovzduší, a to díky instalaci sušičky třísek IDEX spolu s dodatečným spalováním.

efektywnosc energetyczna

Energetická účinnost

Audit provedený v roce 2015 Národní agenturou pro úsporu energie nám pomohl najít řešení, jak zlepšit energetickou účinnost našich závodů.

w trosce o mieszkancow

V zájmu občanů

Záleží nám na kvalitě života lidí, kteří žijí v blízkosti našich závodů. Vybudováním akustických systémů a moderních lapačů prachu snižujeme emise hluku a prachu.

ekologiczna flota

Ekologický vozový park

Snižujeme množství výfukových plynů vypouštěných našimi vozidly. Vozidla, která splňují normy Euro 2 a Euro 3, jsou nyní nahrazována vozidly, která splňují přísnější normu Euro 6.